MSMedia peamiste teenuste hulka kuuluvad: uuringud, meediasuhted, kriisikommunikatsioon, koolitused, strateegiline kommunikatsioon, sotsiaalpoliitiline suhtekorraldus ja turundus

Kommunikatsioonijuhi renditeenus

Selle asemel, et muretseda pidevalt kasvavate püsikulude pärast võib strateegilise kommunikatsiooniteenuse sisse osta. Kasu ja kokkuhoid tekib hetkega;

Uuringud (fookusgrupid, süvaintervjuud, ankeetküsitlused)

Uuringud aitavad mõtestada tänast olukorda ja planeerida tulevasi tegevusi. Õigesti suunatud investeering uuringutesse tähendab kokkuhoidu tulevikus;

Planeerimine probleemist lahendusteni

Plaan teeb võimalikuks hilisema elluviimise ja hindamise. See innustab meid saavutama kirjapandust veelgi paremaid tulemusi;

Elluviimine ja konsultatsioon

Selleks, et garanteerida parim tulemus ei tohi jätta klienti unarusse. Me oleme õnnelikud, kui saame vastutada edasiste tegevuste kvaliteetse elluviimise eest;

Koolitused ja treeningud

Meie koolitused on pigem praktilise iseloomuga ja selle eesmärgiks on parandada kliendi kommunikatsioonitöö alast suutlikkust nii juhtkonnas kui ka organisatsioonis tervikuna;

Hindamine ja analüüs

Kiputakse unustama, et igal tegevusel peab olema soovitud mõju. Meil on piisav tööriistakast, et aidata klientidel välja töötada mõõdikud ja võtmenäitajad, mille kaudu saab hinnata kommunikatsioonitöö efektiivsust;

Uuringud

Igal organisatsioonil võib olla vaja hetkeks aeg maha võtta ja vaadata, milline on nende sotsiaalne kapital organisatsiooni sees, peamiste partnerite, klientide hulgas ja avalikkuses tervikuna.

MSMedia pakub selleks erinevaid uuringumeetodeid, sh nii kvantitatiiv- kui ka kvalitatiivuuringuid.
Kõige paremad vastused saabki kasutades kombineeritud uuringumeetodeid. Meie konsultantide portfoolios on nii sisekommunikatsiooni- kui väliskommunikatsiooniauditite elluviimise kogemus kõige erinevamatest valdkondadest. Näiteks fookusgruppide ja süvaintervjuude käigus saab kiire ülevaate sellest, kui rahulolevad on kliendid Teie toodete ja teenustega ning miks nad mõne aspektiga rahul ei ole. Väljastpoolt palgatud konsultatsiooniettevõtte abiga on kergem jõuda avameelsete vastusteni ja saada kohest professionaalset tuge murekohtade lahendusel. Esinduslik ankeetküsitlus aitab hinnata näiteks kommunikatsioonibarjääride kõrgust erinevates sihtrühmades.

Näide: Sotsiaalministeeriumi Lasteabitelefoni kampaania sihtrühmauuringud, Saku Õlletehase pakendiuuring, Keskkonnaameti kommunikatsioonistrateegia loomiseks vajalikud eeluuringud. Kõigi näidete puhul oli tähtis uurimisprobleemi määratlemine, põhiliste uurimisküsimuste sõnastamine, uurimiskava koostamine, uurimistööriista loomine, uuringute läbiviimine, põhjalik analüüs ja reaalselt ellu viidavate soovitustega raporti koostamine.

Uuringute failid:
—» Lasteabitelefoni võrdlev kvantitatiivuuring 2015-2016, PDF
—» Lasteabitelefoni uuringud ja mõju strateegiale 2010-2014, PDF

Planeerimine

Igal organisatsioonil võib olla vaja hetkeks aeg maha võtta ja vaadata, milline on nende sotsiaalne kapital organisatsiooni sees, peamiste partnerite, klientide hulgas ja avalikkuses tervikuna.

Meil on kogemus, kuidas uuringute järgselt sõnastada probleemid ja leida neile üheskoos teiega parimad lahendused.

Protsessi lõpuks valmib plaan, mille elluviimise korral saate organisatsiooni sise- ja välissuhtluse kvalitatiivselt uuele tasemele.

Näide: Keskkonnaameti kommunikatsioonistrateegia, milles kasutati: seniste uuringute teisest analüüsi, kahte fookusgrupiuuringut (sisemise- ja välimise sihtrühma esindajatega), probleemide sõnastamise seminari, strateegiliste eesmärkide sõnastamise seminari ja kommunikatsioonistrateegia kokkukirjutamist. Lisaks toimus pidev aruandlus ja jooksev konsultatsioon kliendiga.

Viivitamatu sekkumine

Igal organisatsioonil võib olla vaja hetkeks aeg maha võtta ja vaadata, milline on nende sotsiaalne kapital organisatsiooni sees, peamiste partnerite, klientide hulgas ja avalikkuses tervikuna.

Selleks on võimalik pakkuda kiiret tegutsemist kriisiolukorras, meediasuhteid, turundustegevusi, trükiseid, sündmuste korraldamist, sotsiaalmeedia ja internetilehekülgede sisu loomist, sotsiaalpoliitilist suhtekorraldust, praktilist laadi koolitusi, strateegilist kommunikatsiooni ja teisi kommunikatsioonijuhtimise arsenali kuuluvaid tegevusi.

Selleks, et Teie organisatsiooni suhted kasvataksid tulu on meie peamine eesmärk pigem ennetada, aga kui on juba häda käes, siis meie abiga muutuvad mured väiksemaks. Pärast meiepoolset sekkumist saab jätkata oma jõududega ja täiendatud tööriistakastiga või tellida meilt kommunikatsioonijuhi renditeenust. Kommunikatsioonijuhi renditeenuse sisseostmisel tekib kasu hetkega. Maksma peab vaid vajalike tegevuste eest, puuduvad püsivad palga-, maksu-, büroo- ja administratiivkulud. Teenuse tellijale antakse raportite kaudu selge ülevaade tehtud töödest ning esitatakse arvutused enne uue tegevusega alustamist. Meie põhilised töökeeled on eesti, vene ja inglise keel.

Näide: Kommunikatsioonijuhi aastane rendileping, mille käigus lepitakse kokku, et MSMedia tagab pideva strateegilise suhtekorralduse, turundus- ja/või meediasuhete alase tegevuse, juhtimiskonsultatsiooni, meediamonitooringu, uuringud (nt sise- ja väliskommunikatsiooniaudit, täiendavad kvalitatiiv- või kvantitatiivuuringud), koolitused, toe organisatsiooni jaoks oluliste sündmuste ettevalmistamisel ja läbiviimisel, valmisoleku kriisikommunikatsiooniks ja meediapäringuteks, abi probleemide sõnastamisel ja seeläbi strateegiliste eesmärkide seadmisel.

ME PAKUME KOMMUNIKATSIOONILAHENDUSI TÄHELEPANUTÖÖSTUSEST

Miks kommunikatsioonilahendused ja mida see praktikas tähendab

Kommunikatsioon on meie definitsiooni kohaselt eelkõige ühise tähenduse loomise teenistuses. Meie sõnumid, soovid ja tagasiside jõuavad adressaadini ainult sellisel juhul, kui me mõistame ja usaldame teineteist. Seega ei ole kommunikatsioonilahenduste loomine oma olemuselt ainult teate väljastamine ja sihiku sättimine vaid tegelike tulemuste saavutamine sõltub konsultandi kogemusest ja ümbritsevast arusaamise võimest. Tsiteerides oma head kolleegi Raivo Palmarut: „Kõik elusolendid, sh inimene, on kõike muud kui passiivsed. Inimesed ise ja kõik see, mida nad teevad, ei ole kaugeltki ainult keskkonna poolt esile kutsutud ja nad ei reageeri selle muutustele pimedalt. /—-/ Nii indiviidi kui ka sotsiaalse süsteemi kohastumise määrab indiviid või sotsiaalne süsteem ise. Me ei ole puunukud elu näitelaval, keda liigutavad keskkonnast tulevad nöörid ja meie kognitiivne aparaat ei ole passiivne organ, mis saab väljapoolt informatsiooni ja reageerib alati sellele vastavalt. /—-/ Sotsiaalne ei ole mingi inimeste (nagu Rousseau’l), tegevuste (nagu Meadil ja Parsonsil) või suhete kogum (nagu Marksil), vaid kommunikatsioonisüsteem (nagu Luhmannil). Siit saab pikemata selgeks kommunikatsiooni keskne roll ühiskonnas ja kommunikatsiooniteaduse võimalused probleemide seletajana ja lahendajana.” Praktikas tähendab see, et tuleb, mitte lihtsalt mehhaaniliselt (näiteks) pressiteateid vorpida vaid mõelda, milline on kogu kommunikatsioonitöö mõju ja missugune sihtrühmade eelhoiak.

Miks tähelepanutööstus ja mida see praktikas tähendab?

Siin on minu eeskujuks olnud David Nordforsi mõtted, kes on veendunud, et ilma tähelepanu saavutamata ei ole võimalik ühise tähendusruumi loomisega alustada. Ilma tähelepanuta puudub igasugusel kommunikatsioonil mõte. Kommunikatsioonijuhte ja ajakirjanikke peab Nordfors ühtemoodi tähelepanutööstuse töötajateks, kellest esimesed on organisatsioonide ja inimeste teenistuses ning teised tegutsevad avalikkuse huvides. Omast kogemusest võin kinnitada, et ka kommunikatsioonijuhid ei saa kvaliteetset tööd teha eetikat ja üldist hüve silmas pidamata. Tsiteerides tema tööd, mis räägib tähelepanust innovatsiooni loomise mõttes: „Communication is vital, and that the different attention workers maintain the innovation ecosystem by brokering intangible assets, creating a shared language and setting the agenda for the future./—-/ In a fullfledged attention economy the goal is simply to get either enough attention or as much as possible. Recall now what I pointed out earlier: if you have a person’s full attention, you can get them to perform physical acts, ranging from moving their eyes to follow you, to raising their hands, to applauding, to bringing you a glass of water, to handing you a sandwich, or, as is not uncommon in the case of rock groupies or sports fans, having sex with you (to cite a notorious example).“ Praktikas tähendab see lisaks tavapärastele suhtekorralduslikele vahenditele ka turundustegevuste kaasamist. Tuleb silmas pidada, et tähelepanu saavutamine eeldab loomingulisust, sõnum peab olema nähtav ja eristuv. NB! Mitte ainult tähelepanu iseeneses ei ole tähtis! Oluline on hilisem sihtrühma hoiakute või käitumise muutus, kuid ilma tähelepanu äratamata on see võimatu.

EstoniaEnglishRussia